Nejnovější

elish02

autor: fartis.de


Nejlépe hodnocená

Kráska

autor: naia

hodnocení: 1,9 / 16x


Kalendář akcí

[ všechny akce šipka ]

09.10.2017

Podvojné účetnictví

Autor: Ivo Mikolášek (MENHOUSE.cz)

Podvojné účetnictví

Co pro podnikatele přináší podvojné účetnictví.


 • Každý podnikatel, který podniká a má ze zákona povinnost vést podvojné účetnictví, musí postupovat podle platných předpisů.
 • Každé podvojné účetnictví má stanovené jak povinné výstupy, tak postupy a náležitosti, které musí podnikatel splnit.
 • Podvojné účetnictví má za úkol podnikateli přinést následující výstupy:
 • Základem je účetní deník, pokladní kniha a banka, hlavní kniha, evidence rozvahových a výsledkových účtů, rozvaha a kniha pohledávek a závazků.
 • Čtvrtletní nebo měsíční výpočet DPH, včetně nově zavedeného kontrolního hlášení.
 • Evidence majetku společnosti, jeho odepisování a roční inventura.
 • Skladové hospodaření, příjem a výdej materiálu nebo zboží, včetně inventury.
 • Vnitropodniková směrnice, včetně postupů účtování.
 • Cestovní náhrady včetně vedení knidy jízd a sledování normativní spotřeby.
 • Výpočet záloh na silniční daň a roční daňové přiznání.
 • Ostatní daně, které má společnost povinnost spočítat a zaplatit.
 • A závěrečné dokumenty jako jsou účetní uzávěrka, včetně uzavírání účetních knih, přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob.
 • Výkazy zisků a ztrát a výkaz rozvahy včetně přílohy k účetní závěrce.

Jaké druhy podvojného účetnictví náš právní řád zná

 • Podvojné účetnictví bylo nahrazeno názvem účetnictví a lze ho rozdělit na dva základní druhy:

Finanční účetnictví

 • Tento druh účetnictví jde charakterizovat tím, že se jedná vlastně o informace, data a číselné údaje, zachycující společenské vztahy navenek, tedy, vztahy společnosti s dodavateli, odběrateli, bankami, finanční správou, zdravotními pojišťovnami a ostatními institucemi.
 • Výstupem tohoto finančního účetnictví jsou zákonem stanovené přiznání, přehledy a výkazy.

Manažerské účetnictví

 • Naopak toto účetnictví slouží pro vnitřní potřeby společnosti, pro jeho efektivní řízení.
 • Manažerské účetnictví není popsáno zákonem a tak je v plné kompetenci jednotlivých společností a jeho výstupy slouží pouze pro vnitřní potřeby.

Podvojné účetnictví a jeho zásady.

 • První zásadou je správné účtování, tedy účtování, které odpovídá pravidlům stanoveným v zákonech a vyhláškách.
 • Dále musí být účtování průkazné, to znamená, že ke každému účetnímu zápisu musí být vystaven nebo existovat účetní nebo daňový doklad.
 • Účtování musí být úplné a návazné
 • Vlastní účtování probíhá pouze v české měně, cizí měnu lze pouze evidovat.
 • Účetnictví je potřebné zpracovávat jako celek, nelze ho rozdělit do částí a ty účtovat samostatně.
 • V účetnictví se dodržuje zásada opatrnosti, zobrazit vždy celou skutečnost, jak nastala.
 • Účetnictví musí být návazné, jednotlivé stavy účtů musí navazovat a počáteční stavy musí odpovídat těm konečným.

Pojmy nepřímo související s podvojným účetnictvím

Fyzická osoba

Povinnost vést podvojné účetnictví má fyzická osoba, které obrat za uplynulé zdaňovací období přesáhnul 25 mil. Kč nebo se sama k vedení podvojného účetnictví přihlásí dobrovolně a je zapsána v obchodním rejstříku.

Právnická osoba

Právnická osoba je vždy zapsána v obchodním rejstříku a má ze zákona povinnost vždy vést podvojné účetnictví.

Účetní jednotka

Účetní jednotku tvoří vždy všichni právnické osoby a ty fyzické osoby, které mají povinnost vést podvojné účetnictví.

Daňová evidence

Daňovou evidenci vedou ti podnikatelé, kteří nejsou účetní jednotkou, a tedy nejsou zapsáni v obchodním rejstříku.

Podvojné účetnictví

Účetnictví vedou všichni ti, kteří jsou ze zákona účetními jednotkami.

Podvojné účetnictví a účetní osonova

 • Nedílnou součástí každého podvojného účetnictví resp. účetnictví je účetní osonova nebo účetní rozvrh.
 • Účetní rozvrh má přesně předepsané náležitosti, jak strukturu, tak jednotlivé třídy, účtové skupiny i samostatné účty.
 • Účtovou osonovu tvoří syntetické a analytické účty, přesně definované ve sbírce zákonů.
 • Rozlišujeme čtyři druhy účetních osnov:
 • Pro podnikatele, pro pojišťovny, pro banky a pro státní správu.


« Zpět

reklama
reklama
Garden Food Festival
reklama
NICE MAGAZINE
Garden Food Festival